Skip Navigation Links

قلاب دوزی مشهد

  قلاب دوزی مشهد: قلاب دوزی مشهد که مادر قلاب دوزی رشت است یکی از زیباترین و ظریف ترین قلاب دوزی های که با استفاده از نخای ابریشمی تنابیده استفاده می شده و معمولاً به روی پارچه های مخمل یا موت* کتان و ابریشم به همراه قیطان دوزی- برجسته دوزی (مخمل دوزی) چشمه دوزی همراه بوده است.

 

این هنر در صد سال گذشته پس از ورود چرخهای قلاب دوزی از تبریز به مشهد و به علت کثرت تقاضا بوسیله چرخهای دستی مخصوص اجرا می شود که از طرف سازمان صنایع دستی به علت پیچیدگی و درگیری هر دو دست با چرخ به عنوان هنر دستی به ثبت رسانده است و هم اکنون از رونق فراوانی برای دوخت پرده های مذهبی، پرچمهای تعزیه خوانی، سجاده، جانماز و ... به صورت انبوده تولید می شود و از صادرات خوبی نیز برخوردار است.22 اردیبهشت 1396