Skip Navigation Links

قلاب دوزی اصفهان

قلاب دوزی اصفهان: قلاب دوزی اصفهان یکی از ظریف ترین و زیباترین و پرنقش و نگارترین قلابدوزی هاست این هنز از دوران صفویه در اصفهان رونق گرفت زیرا کوچ هنرمندان قلابدوزی خراسانی به این خطه و حمایت آنان از طرف شاه عباس صفوی قلابدوزان خراسانی این هنر زیبا را با هنر چشمه دوزی و شبکه دوزی تلفیق کردند و بدعت گذار سبکی جدید در قلابدوزی گردیدند.22 اردیبهشت 1396